ZDJĘCIE: ZDJĘCIE DNIA

Regulamin


Dział I - Wstęp


 Art. 1

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z i funkcjonowania serwisu Archigaleria.pl.

Art. 2

Niniejszy Regulamin i przepisy prawa obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny, określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu oraz prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności podmiotu prowadzącego Serwis.

Art. 3

Podmiotem prowadzącym Serwis jest PPW Sabud, wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej pod numerem 53909, NIP: 954-002-27-25

Art. 4

Każdy Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem oraz przestrzegania jego postanowień, a także przepisów obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podczas korzystania z Serwisu.

 

Dział II - Definicje 


Art. 5

Pojęcia wymienione poniżej, należy rozumieć następująco:

ARCHIGALERIA.PL / SERWIS - serwis internetowy dostępny pod adresem www.archigaleria.pl.

UŻYTKOWNIK - osoba fizyczna posiadająca aktywne Konto w Serwisie.

KONTO - dostępne, po zalogowaniu, miejsce w Serwisie, w którym Użytkownik może wprowadzać i modyfikować swoje dane.

PROFIL - miejsce w Internecie, dostępne pod unikalnym adresem, gdzie opublikowane są dane wprowadzone przez Użytkownika.

NAZWA PROFILU / LOGINU - Indywidualna i niepowtarzalna nazwa wybrana przez Użytkownika.

KOMENTARZ / WPIS - Wyrażenie opinii przez Użytkownika w Serwisie.

PRYWATNA WIADOMOŚĆ - Wiadomość wysyłana Użytkownikowi przez innego Użytkownika za pośrednictwem wewnętrznego systemu wiadomości Serwisu.

BAN - Blokada dostępu nałożona na Użytkownika za złamanie postanowień Regulaminu.

ADMINISTRATOR - Osoby wskazane przez podmiot zarządzający Serwisem.

REGULAMIN - Niniejszy Regulamin

MATERIAŁY - Zdjęcia, filmy, teksty i inne treści umieszczane przez Użytkowników

 

Dział III - Rejestracja i zasady korzystania z Serwisu


Art. 6

Użytkownikiem Serwisu może być każda osoba fizyczna, która ukończy proces rejestracji oraz zaakceptuje treść Regulaminu w całości.

 Art. 7

Rejestracja w Serwisie polega na poprawnym wypełnieniu formularza znajdującego się na stronie i aktywacji konta.

 Art. 8

Rejestracja w Serwisie i akceptacja Regulaminu jest równoważna z wyrażeniem zgody przez Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych oraz Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z późn. zm.

 Art. 9

Zachowania sprzeczne z dobrymi obyczajami i ogólnie pojętą netykietą są zabronione. W szczególności niedozwolone jest:

a. używanie wulgaryzmów i zwrotów powszechnie uważanych za obraźliwe, a także w jakikolwiek sposób naruszających godność,

b. umieszczanie materiałów pornograficznych,

c. promowanie innych stron internetowych,

d. wielokrotne umieszczanie tych samych Materiałów,

e. używanie programów (botów) generujących zapytania do serwerów Archigaleria.pl. Wszelkie tego typu działania mogą zostać uznane jako atak DoS (Denial of Service).

f. rozsyłanie spamu,

g. umieszczanie treści i materiałów o charakterze komercyjnym bez pisemnej zgody podmiotu prowadzącego Serwis.

 

Dział IV - Konto


 Art. 10

Przekazywanie hasła do Konta osobom trzecim jest zabronione.

Art. 11

Użytkownik ma prawo do usunięcia Konta kontaktując się z Administratorem Serwisu. Usunięcie konta powoduje rozwiązanie Umowy z Serwisem.

Art. 12

W przypadkach łamania postanowień niniejszego Regulaminu Konto Użytkownika może zostać zablokowane tymczasowo, trwale (Ban) lub usunięte. Blokada lub usunięcie może być zastosowane do wszystkich Kont Użytkownika.

 

Dział V - Materiały Użytkownika


Art. 13

Archigaleria.pl szanuje własność intelektualną innych i oczekujemy, że nasi Użytkownicy również będą tak się zachowywać. Archigaleria.pl nie rości sobie praw własności do Materiałów umieszczanych w Serwisie przez Użytkownika. Jakkolwiek umieszczając Materiały w serwisie Użytkownik udziela Serwisowi archigaleria.pl nieodpłatnej licencji niewyłącznej do ich wykorzystywania, ropowszechniania, powielania, tłumaczenia, adaptacji i publicznych prezentacji z każdorazowym uwzględnieniem autora Materiałów.

Art. 14

Użytkownik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za Materiały umieszczane w Serwisie, w szczególności zdjęcia, filmy, teksty jak i wypowiedzi w komentarzach, oraz przesyłane Prywatne Wiadomości.

 Art. 15

Serwis w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowane wykorzystanie przez osoby trzecie umieszczonych w Serwisie Materiałów. Wszelką odpowiedzialność ponosi Użytkownik.

 Art. 16

Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za materiały umieszczane przez Użytkowników, jednakże dołoży wszelkich starań, aby usuwać/blokować materiały niezgodne z Regulaminem.

Art. 17

Użytkownik oświadcza, że posiada pełnię praw do zamieszczanych przez siebie Materiałów oraz zgodę osób trzecich na publikację w przypadku gdy osoby trzecie występują w Materiałach.

Art. 18

Administrator Serwisu ma prawo do zmniejszania/kompresowania Materiałów Użytkownika bez wcześniejszego informowania.

Art. 19

Administrator ma prawo do usunięcia dowolnego Materiału bez podania przyczyny.

 

Dział VII - Reklamacje


Art. 20

Wszelkie reklamacje powinny być zgłaszane drogą mailową na adres: info@archigaleria.pl

 

Dział VIII - Postanowienia końcowe


Art. 21

Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i dostępny jest pod adresem http://www.archigaleria.pl/index.php?modul=opisy&kategoria=6

 

 


Regulamin serwisu Archigaleria.pl z dnia 13 grudnia 2012 roku.